مقالات و پروژه ها

دوشنبه 27 خرداد 1398

توانمند سازی

نویسنده: نگار موسوی   

اهداف بررسی منابع مرتبط با رضایت شغلی می‌تواند سبب پیشرفت فردی و شغلی میانسالان و سالمندان شاغل شود و موفقیت بیشتر آن‌ها را در آینده پیش‌بینی کند.
در پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی براساس ویژگی‌های شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی در بین میانسالان و سالمندان شاغل انجام شد.
نتایج نشان داد ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، مسیولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری به ترتیب با ضریب همبستگی ۰/۴۲، ۰/۳۴ و ۰/۰۷ با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند.
همچنین بین توانمندسازی و رضایت شغلی با ضریب همبستگی ۰/۴۳ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین روان‌نژندی و دلپذیر بودن با رضایت شغلی رابطه معنادار یافت نشد.
نتیجه گیری با توجه به یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت ویژگی‌های شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی، توان پیش‌بینی رضایت شغلی میانسالان و سالمندان را دارند.

توانمندسازی
پورتر».سازمانها امروزه در محیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند.
کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند.
ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است.
( عبدالهی و دیگران، ١۳۸۵ ). مهمترین و حیاتی‌ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است.
نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می‌آورد.
از نظر« دراکر» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است.
سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه‏‌‌های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می‌کنند.

منبع : مقاله توانمند سازی

نظرات() 

دوشنبه 27 خرداد 1398

توانمند سازی کارکنان

نویسنده: نگار موسوی   

روایی ابزارها از نوع روایی صوری و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سبک رهبری تحول‌آفرین ۹۵۶/۰، برای سبک رهبری خدمتگزار ۹۶۸/۰ و برای توانمندسازی کارکنان ۹۰۰/۰ بدست آمد.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مولفه‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار و تمامی ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار نشان می‌دهد که رابطه سبک رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان سازمان صداوسیما، قوی‌تر از رابطه سبک رهبری تحول‌آفرین با توانمندسازی کارکنان می‌باشد.
نتایج رگرسیون نشان می‌دهد از میان متغیرهای سبک رهبری تحول‌آفرین، متغیر نفوذ آرمانی ۳۶۸/۰ توانمندسازی کارکنان را پیش‌بینی می‌کند و از میان متغیرهای سبک رهبری خدمتگزار، متغیر قابلیت اعتماد ۵۳۰/۰ و متغیر مهرورزی ۳۷۸/۰ قابلیت پیش‌بینی متغیر توانمندسازی کارکنان را دارا می‌باشند.
ابزار پژوهش مقیاس‌های توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توسعه سازمانی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و گرد‌آوری شد.
یافته‌ها نشان داد بین توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توسعه سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به این دو نتیجه، توانمندسازی کارکنان به‌طور غیرمستقیم و با واسطه حمایت سازمانی ادراک‌شده می‌تواند توسعه سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

توانمندسازی کارکنان
این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به بررسی عوامل موثر بر توانمندی کارکنان بپردازد .
توانمند سازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‏‌ها و توانایی‏‌‌های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است .
مدیریت برای اینکه بتواند سازمان متبوع خود را بهبود بخشد بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارایه راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند .
دیدگاه‏‌‌های توانمند سازی : ١- دیدگاه عقلانی ۲- دیدگاه انگیزش ۳-دیدگاه فوق انگیزش ۴-دیدگاه سیستمی( الگوی سه بعدی توانمند سازی مطرح هستند، اعتماد صمیمیت، تعهد، مشارکت، صداقت، قدردانی، مسیولیت دادن، ارتباطات قوی، محیط کاری مناسب، بهینه سازی روش‏‌‌های کار ازجمله ضروریات برنامه توانمند سازی می‌باشند و براساس مدیریت فرایند مدار توانمند سازی را باید در سازمان بصورت فرایند پیاده کرد .

منبع : مقاله توانمند سازی کارکنان

نظرات() 

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک‏‌‌های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی‏‌‌های فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.
چارچوب‏‌ها و روش‏‌‌های دستیابی به این هدف تبیین شود.
شناسایی عواملی که موجب توانمندسازی کارکنان می‌گردد همیشه مورد توجه مدیران وسازمانها بوده است .
در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع علمی و عقاید صاحبنظران توانمند سازی و با رویکرد تحلیل محتوا، عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس تاثیر این عوامل بر روی توانمند سازی روانشناختی کارکنان سنجیده شده است.
و در نهایت برازش مدل مورد سنجش قرار گرفته است.

توانمندسازی کارکنان
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان عوامل موثر بر توانمند سازی،عوامل فردی و سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان تاثیر معناداری داشته و توانمند سازی روانشناختی نیز بر تعالی سازمانی موثر بوده است.
این امر می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در دستیابی به تعالی سازمانی باشد.
در رویکردهای توسعه‌ای به مدیریت منابع انسانی، به روشنی درباره اهمیت و جایگاه عوامل انسانی در سازمان، به عنوان یک دارایی مهم بحث شده است.
اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت.
یکی از موثرترین عوامل در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، رشد احساس توانمندی در بین آنها است.
در مقاله حاضر، تلاش می‌شود عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از مرور ادبیات پژوهش، متغیرهای مختلف موثر بر توانمندسازی کارکنان شناسایی شد.
سپس با استفاده از تحلیل عاملی، متغیرها در دو عامل، دسته‌بندی شدند که عبارت‌اند از: ١) توجه به رشد قابلیت‌های فردی کارکنان و پیشرفت سازمانی و ۲) توجه به سبک مدیریت و راهبری منابع انسانی.
با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نیز مشخص گردید که هر دو عامل بر توانمندی تاثیر دارند.

منبع : مقاله توانمند سازی و عوامل مؤثر بر فرایند توانمند سازی کارکنان

نظرات() 

دوشنبه 27 خرداد 1398

جو سازمانی

نویسنده: نگار موسوی   

این مقاله به بررسی تاثیر جو سازمانی در ۷ بعد ‌هم‌بستگی، استقلال،‌ چالش،‌ منابع، بازبودن نسبت به نوآوری،‌ تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآور بودن در فرآیند را بررسی می‌کند.
اعتبار مدل‌های مفهومی هر یک از ابعاد جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد.
در نهایت، فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادله‌های ساختاری آزمون شد که نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی، چالش، منابع و باز بودن نسبت به نوآوری بر نوآور بودن در فرآیند در شرکت لیزینگ تاثیر گذار است که بیشترین تاثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت به نوآوری تاثیر منفی دارد.
هدف مقاله حاضرتعیین رابطه بین جو سازمانی مدارس با عملکرد دبیران دبیرستانهای پسرانه شهرستان بوکان و مهاباد در سال تحصیلی۸۷- ١۳۸۶ بوده است.
دبیران دارای مدارک تحصیلی مختلف، نسبت به جو سازمانی دیدگاه یکسانی داشته‏‌اند و از این لحاظ تفاوتی دیده نشد.
بنابراین در این راستا،پژوهش حاضر، با هدف شناخت تاثیر جو سازمانی و ارزش‌های مدیریتی بر نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور انجام پذیرفت.

جو سازمانی
به منظور نیل به هدف تحقیق، سه فرضیه پژوهشی مطرح گردید و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، شامل بخش‏‌‌های جمعیت‌شناختی، ارزش‌های مدیریتی، نوآوری مدیریتی و جو سازمانی بوسیله محققان مورد استفاده قرار گرفت.
براساس یافته‌های تحقیق، ارزش‌های مدیریتی با نوآوری مدیریتی در سازمان مورد مطالعه، رابطه معنی‌داری دارند.
و جو سازمانی دانشگاه در این رابطه، نقش متغیر مداخله گر را ایفا نموده و با عث تقویت رابطه این دو متغیر اثرگذار می‌گردد.
بنابراین، با توجه به نتایج حاصله می‌توان عنوان نمود که جو سازمانی مناسب و سازنده سازمانی می‌تواند از طریق ایجاد احساسات مثبت و ارتقا سرمایه روان‌شناختی در دانشگاه پیام نور، میزان اثرگذاری ارزش‌های مدیریتی بر نوآوری مدیریتی را تقویت نماید.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌ها، برنامه‏‌‌های سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچ کدام سازمان را به محیطی مناسب برای کار کردن تبدیل نمی‌کند، بلکه آنچه از سازمان یک محیط کار ایده آل و مطلوب می‌سازد، احساس کارکنان نسبت به محیط کار است.
شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد احساس کارکنان در سه عامل خلاصه می‌شود: مدیریت، شغل و همکاران.


منبع : مقاله جو سازمانی

نظرات() 

دوشنبه 27 خرداد 1398

حقوق بشر دوستانه در اسلام

نویسنده: نگار موسوی   

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم‌ترین شاخه‏‌‌های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد تا اگر به رغم تلاش‏‌‌های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه‌ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند.
تبیین دیدگاه‏‌‌های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم‌ترین ادیان جهان معاصر، که متاسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سو تفسیر قرار گرفته است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم‌ترین شاخه‏‌‌های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش‏‌‌های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه‌ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند.
این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی اول،همواره‌ محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌های روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است‌ تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن‌ همت گمارند.
حقوق بشردوستانه، از ابتدا شامل قواعدی بوده است که هدف آن، حمایت از جان افراد و اموال در درگیری‌های مسلحانه است( تاریخچه ). این حقوق، به‌‌لحاظ مبانی نظری و مصداق‌‌های عملی، در نظریه رایج غربی با نظریه اسلامی دارای تفاوت‌‌هایی است که کالبدشکافی نشده‌‌اند( پیشینه ). بنابراین، مرزهای هویتی و پایه‌‌های بنیادی قوانین حقوق بشردوستانه، همچنان در جوامع غربی و اسلامی مبهم باقی مانده است( مسیله ). لذا این پرسش مطرح است که مبانی نظری حقوق بشردوستانه در اسلام چیست؟ و چگونه نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه می‌‌تواند بر صلح بین‌‌المللی تاثیرگذار باشد ؟( سیوال) گمان ما بر این است که حقوق بشردوستانه اسلامی، برخلاف نوع غربی آن، دو پایه حمایتی در اسلام دارد: یکی کرامت ذاتی، و دیگری کرامت ارزشی انسان( فرضیه ). نویسنده با کاربست شیوه تبیینی- تحلیلی( روش )، درصدد پاسخ‌‌گویی به سیوال مقاله است( هدف ).

حقوق بشر دوستانه

نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه، پیشرفته‌‌تر، مستحکم‌‌تر، دقیق‌‌تر و درعین‌‌حال بسیار قدیمی‌‌تر از نظریه‌‌های غربی است و در آیات قرآن کریم، سنت و کتب فقهی و حدیثی، مباحث حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی به‌‌وضوح دیده می‌‌شوند.
همچنین در اسلام، صلح بر جنگ اولویت دارد( یافته) .جنگ پدیده‌ای است با قدمتی به درازای تمدن بشری و از بدو تشکیل جوامع انسانی تا کنون با بشر همراه بوده است؛ اما با دیدگاه‌ها و اهداف متفاوت نسبت به این پدیده در میان اقوام، ادیان و مکاتب گوناگون.
نوع بشر همواره براساس ندای فطرت خویش کاهش خشونت در جنگ‌ها را خواستار بوده است و نگرش کنونی به حقوق بشردوستانه پاسخی است به این ندای برآمده از فطرت بشری.

منبع : مقاله حقوق بشر دوستانه در اسلام

نظرات() 

دوشنبه 27 خرداد 1398

حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل

نویسنده: نگار موسوی   

هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی اول،همواره‌ محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌های روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است‌ تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن‌ همت گمارند.
همین موضوع( یعنی تلاش برای قانونمند کردن عملیات جنگی) فلسفه و پایه‌های حقوق مخاصمات‌ بین المللی را تشکیل می‌دهد.
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است.
آلمان در اوخر دسامبر ۲۰۰۸ یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را بهطور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است.
قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند.
در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رای دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بشر دوستانه بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت‏‌ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟ هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین‌الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌های روابط بین‌المللی است و همین امر سبب شده است تا نویسندگان و محققان حقوق بین‌الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند.

حقوق بشر دوستانی
با این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدیده خانمانسوز، چه قواعد( و یا حداقل قواعدی) لازم‌الرعایه می‌باشند تا آسیب‌ها را به حداقل رسانده و ویرانه‌ها را محدود نمایند.
مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی هر دو شامل درگیری مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سیاسی است.
مقاله زیر وجوه مشترک و انفکاک در شکل‌گیری را بررسی می‌نماید.

منبع : مقاله حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل

نظرات() 

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه‌ای حقوق متهم پایمال نگردد.
در راستای همین ضرورت‏‌ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری‏‌‌های مثبتی می‌باشد که ازجمله آن‏‌ها می‌توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و .
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه‌ای که با رعایت تساوی سلاح‏‌ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد.

حقوق متهم
قانون آیین دادرسی کیفری ١۳۹۲ با تاثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است.
هدف از این تحقیق، بررسی حقوق متهم تحت نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١۳۹۲ ه.
مجموع تغییرات ایجاد شده در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکانات بیشتری دراختیار متهم قرار می‌دهد؛ که وی را قادر می‌سازد از خود دفاع کرده، بیگناهی اش را ثابت کند و با حداقل از محکومیت بیش از استحقاقش جلوگیری نماید.
به عنوان مثال متهم باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه است انتخاب نماید که این برخلاف حق انتخاب وکیل است و حق اطلاع به خانواده با عبارت کلی «ضرورت تشخی» محدود شده است.
در مجموع می‌توان گفت نظام حقوقی کیفری ایران باقانون جدید، گامی بلند در جهت تحقق دادرسی عادلانه برداشته است.

منبع : مقاله حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

نظرات() 

قوق خصوصی‌: حقوقی است که به هر فرد از جامعه بستگی دارد و به سازمان و اداره حکومت مربوط نیست‌؛ به تعبیر دیگر، به حقوقی که به اعتبار شهروندی افراد جامعه به آن‌ها داده می‌شود، حقوق خصوصی گفته می‌شود.
این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تامین می‌توانند شکل‌گیری اخلاق عمومی را به صورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند.
حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت.
اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد.
براساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان " حقوق و آزادی‌های اساسی" یا"حقوق و تکالیف حکومت و افراد" یاد می‌کنند.
در بین مکاتب مختلف دو نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و براساس آن، این حقوق تعریف شده اند.
وی را اشرف مخلوقات قرار داده از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.
عالی‌ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزیی از دین به شمار آورده‏‌اند بحث آزادی است.
انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.

حقوق و آزادی فردی
البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده‏‌اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند.
در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارایه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می‌گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد.
سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می‌باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد ؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

منبع : مقاله حقوق و آزادیهای فردی (ارتباطات خصوصی)

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

حمایت سازمانی

نویسنده: نگار موسوی   

جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون( ١۹۷۳) و پرسشنامه حمایت سازمانی اداراک شده آیزنبرگر و همکاران( ١۹۸۶) استفاده شد که در پژوهش حاضر پایایی آنها بترتیب برابر با ۹۷/۰ و ۹۸/۰ برآورد گردید.
روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوا، مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز به کمک آلفای کرونباخ به دست آمد که برای پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک‌شده ۹۰/۰، برای پرسشنامه بهداشت ‌روانی ۹۴/۰ و برای پرسشنامه تعهد سازمانی ۹۳/۰ بود.
داده‏‌ها با استفاده از پرسش نامه تعارض کار – خانواده( نت میر و همکاران، ١۹۹۶ )، مقیاس نیت ترک شغل( اوریلی، چاتمن و کالدول،١۹۹١ )، پرسش نامه دلبستگی شغلی( کانونگو،١۹۸۲) و پرسش‌نامه حمایت سازمانی ادراک شده( ایزنبرگر و همکاران، ١۹۹۷) گردآوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد اثر مستقیم تعارض کار- خانواده بر نیت ترک خدمت( ۲۲/۰=β، ۰١/۰P) و اثر مستقیم تعارض خانواده-کار بر نیت ترک خدمت( ١۵/۰=β، ۰١/۰P) مثبت معنادار؛ اثر مستقیم حمایت سازمانی ادراک شده بر نیت ترک خدمت( ۳۴/۰-=β، ۰١/۰P) و اثر مستقیم دلبستگی شغلی بر نیت ترک خدمت( ١۶/۰- =β، ۰١/۰P) منفی معنادار است.

حمایت سازمانی
همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه‌ای دلبستگی شغلی در رابطه تعارض کار – خانواده و نیت ترک خدمت( ۰۰۸/۰ =β، ۰۵/۰P>) معنادار نیست، اما نقش واسطه‌ای دلبستگی شغلی در رابطه تعارض خانواده- کار و نیت ترک خدمت( ۰۳/۰- =β، ۰۵/۰P) معنادار است.
داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران( ١۹۸۶ )، آوای سازمانی هامس کاتارین( ۲۰١۲) و عملکرد سازمانی داگلاس، ووری و هارکر( ۲۰۰۰) اندازه‌گیری شد.
نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای سازمانی با عملکرد سازمانی در جامعه مورد بررسی ارتباط وجود دارد.
همچنین نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری بیانگر آن بود که بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسبی برخودار است.

منبع : مقاله حمایت سازمانی

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

خبر

نویسنده: نگار موسوی   

خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیت و عدم حجیت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره‌ای نظر مشهور، عدم حجیت خبر واحد و در دوره­ دیگر، حجیت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیت خبر واحد نسبت به امور مهمه، تفکیکی صورت نگرفته است.
این نوشتار بر آن است که با توجه به وجود وسایط زیاد در نقل خبر، که به نوبه‌ خود موجب افت واقع نمایی خبر می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به‌ ابتنای مذاق شارع و سیره‌ عقلا در امور مهمه( جان، آبرو و فروج )، بر لزوم رعایت احتیاط، اکتفا به خبر واحد برای وضع قوانین( همچون رجم زانی و اعدام مرتد) در حوزه‌ امور مهمه، مخالف مذاق شارع و سیره‌ عقلا بوده، و در نتیجه، فاقد پشتوانه‌ عقلی و شرعی است.

مقاله خبر
خبر چسیت؟ پرسشی کوتاه که پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات روزنامه نگاری را شکل داده است.
خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.
خیلی از خبرها به چاپ می‌رسند، اما روز بعد یا مدتی بعد تکذیب می‌شوند.
بنابراین، تعریف فوق نیز فقط بخشی از مفهوم خبر را در بر می‌گیرد، اما در عین حال باید افزود که بر خلاف پیشین، که خبر را گزارش می‌خواند، در این تعریف، خبر پیام نامیده می‌شود.
چگونه می‌توان بوسیله یک خبر، اطلاع رسانی را به بهترین شکل انجام داد؟ این مقاله به آموزش اولین اصل خبر نویسی یعنی عناصر ۶ گانه خبر اختصاص دارد و از خبرنگاران گرفته تا مدیران روابط عمومی و مدیران شرکت‏‌‌های کوچک که می‌خواهند اخبارشان را- چه از طریق سایت‌‌هایتان و چه از طریق سایر رسانه‏‌ها- به اطلاع مخاطبانشان برسانند، باید آن را بیاموزند.
در واقع آشنایی با این اصول، از مهارتهای آموزش خبرنگاری در هر مدرسه روزنامه نگاری است، اما متاسفانه بسیاری از خبرنگاران با سابقه هم رعایت این عناصر را گاهی از قلم می‌اندازد.
بنابراین مرور این مقاله و مثال‏‌‌های آن می‌تواند به بازآموزی آموخته‏‌ها منجر شود.

منبع : مقاله خبر

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

خودکارآمدی

نویسنده: نگار موسوی   

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد.
داده­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه) تحلیل شد.
نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
همچنین بین خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسایل شناختی دانش آموزان است و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه اول متوسطه در دبیرستان‏‌‌های شهر سرایان تشکیل می‌دهند.
حجم نمونه اولیه پژوهش ۴۵۰ نفر از دانش آموزان پایه اول متوسطه‌ بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و سپس براساس مقیاس خودکارآمدی تحصیلی، ١۲۰ دانش‌آموز( ۶۰ دختر و ۶۰ پسر) دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا و پایین انتخاب و به صورت تصادفی در ۸ گروه ١۵ نفره جایگزین شدند.
در نهایت، داده‏‌‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس سه راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‏‌‌های پژوهش نشان داد که اثر سطح خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی در عملکرد حل مساله دانش آموزان معنی دار است.

خودکارآمدی
با توجه به یافته‏‌‌های بالا، برای مطالعه عملکرد دانش آموزان در موقعیت حل مساله، تمرکز بر نقش متغیرهای خودکارآمدی و خستگی شناختی ضروری به‏نظر می‌رسد.
وقتی با چالشی مواجه می‌شوید، آیا حس می‌کنید می‌توانید به پا خیزید و تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف به کار ببندید یا تسلیم شکست می‌شوید؟ آیا جمله‌ی معروف «خواستن، توانستن است» را سرلوحه‌‌ی خود قرار می‌دهید یا در توانایی‌هایتان برای برخاستن و غلبه بر مشکلاتی که زندگی سر راه شما قرار داده است شک می‌کنید؟ خودکارآمدی یا همان باور شما نسبت به توانایی‌هایتان برای دست و ‌پنجه نرم کردن با مشکلات، نه تنها می‌تواند روی احساسی که نسبت به خود دارید تاثیرگذار باشد، بلکه در موفقیت شما برای دستیابی به اهدافتان نیز نقش دارد و مهم است.
حالا باید دید که تعریف دقیق این مفهوم چیست ؟

منبع : مقاله خودکارآمدی

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

خوش بینی و دیدگاه های آن

نویسنده: نگار موسوی   

پترسون در این مقاله ابتدا به تعریف خوش بینی می‌پردازد و سعی می‌کند با مرور ادبیات این حوزه، تعریفهای مختلفی را که از خوش بینی وجود دارد جمع‌بندی کند.
فروید، لازاروس و آرون بک ازجمله دانشمندانی هستند که دیدگاه‌های آنها در تعریف خوش بینی مورد اشاره قرار گرفته است.
نویسنده با استفاده از روش تحلیل متون دینی، درصدد پاسخ به این سوال است که آیا مفهوم خوش‏بینی در منابع اسلامی دارای همان مولفه‏هایی است که در روان‏شناسی مطرح شده است؟ جست‏وجو و تحلیل آموزه‏های نهج‏البلاغه نشان می‏دهد که خوش‏بینی از سه مولفه تشکیل شده است: «توجه انتخابی»، شامل توجه مثبت به ویژگی‏های خداوند، زیبایی‏های جهان، ویژگی‏ها و رفتار مثبت افراد، افکار و گفتار مثبت، امکانات و نعمت‏های خداوند، نقاط مثبت خود، و توجه بیشتر به نتایج کارها تا مشکلات آن است.

خوش بینی
«تفسیر منطقی»، به: امتحان دانستن سختی‏ها و مشکلات، موقتی دانستن رویدادهای مثبت و منفی، نقش خدا، خود و دیگران در وقوع رویدادها اشاره دارد.
این جنبش در پی آن است که از نقاط قوت انسان‏‌ها به عنوان سپری در مقابل بیماری روانی بهره گیرد.
برای گردآوری داده‏‌ها مقیاس جهت مداری زندگی( LOT-R )، مقیاس سلامت عمومی( GHQ-۲۸ )، مقیاس رضایت از زندگی( SWLS) و پرسشنامه ویژگی‏‌‌های جمعیت شناختی به کار برده شد.
برای تحلیل داده‏‌ها از رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی همزمان استفاده شد.

منبع : مقاله خوش بینی و دیدگاه های آن

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

دلبستگی شغلی

نویسنده: نگار موسوی   

این مطالعه با هدف ارایه مدل پیش بینی دلبستگی شغلی براساس متغیر‏‌‌های کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تاکید بر نقش واسطه‌ای تعارض و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز انجام شده است.
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی شغلی، مسیولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی انجام شده است.
تحلیل داده‏‌ها با استفاده از آزمون آماری ضریب پیرسون نشان داد که بین چهار متغییر مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
برای جمع­­آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه‌های ویژگی­های شغلی سیمز، اسزیلاگی و کلر، تعهد سازمانی آلن و مایر و دلبستگی شغلی کانونگو، استفاده شده‌ است.
نتایج نشان دادند که بین هریک از مولفه­های ویژگی­های شغلی با دلبستگی شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد( ۰١/۰>p ). هم‌چنین، نتایج مربوط به مدل معادلات ساختاری نشان داد که دلبستگی شغلی نقش میانجی را در بین مولفه‌های تنوع وظیفه، بازخورد، روابط بین فردی و روابط دوستانه و تعهد عاطفی و هنجاری ایفا می‌کند.

دلبستگی شغلی
روش‌شناسی: در این مطالعه توصیفی همبستگی، داده‏‌‌های لازم از طریق پرسشنامه‏‌‌های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن( ١۹۹۳) تعهد سازمانی آلن و می‌یر( ١۹۹۰) دلبستگی شغلی کانونگو( ١۹۸۲) کیفیت زندگی کاری والتون( ١۹۷۴) و تعارض رابینز( ١۹۸۲) که توسط یک نمونه ۲۳۷ نفری از معلمان تربیت بدنی شهر شیراز تکمیل شده است، جمع آوری گردید.
افراد نمونه از میان ۶١۷ نفر جامعه آماری از طریق روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.
داده‏‌ها به کمک روش آماری تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار لیزرل ۷/۸ تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‏‌ها نشان داد که متغیر کیفیت زندگی کاری از طریق متغیرهای تعارض و تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی و متغیر عدالت سازمانی از طریق متغیرهای تعهد سازمانی و تعارض بر دلبستگی شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می‌باشد.
متغیر تعارض نیز از طریق متغیر تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی دارای اثر غیر مستقیم و منفی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: یافته‏‌‌های پژوهش بیانگر اهمیت دلبستگی شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن می‌باشد.
بنابراین دلبستگی شغلی را می‌بایست در سیاست‏‌‌های مرتبط با آموزش و پرورش مورد توجه قرار داد.

منبع : مقاله دلبستگی شغلی

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

دولت الکترونیک

نویسنده: نگار موسوی   

با نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان درمی‌یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم‌های اجتماعی، مالیاتی، بهداشتی، درمان عمومی و تامین اجتماعی را به حداکثر برساند.
دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارایه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.
دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دولت الكترونیك در ایران است.
این عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ابتدا چند تعریف از دولت الکترونیک ارایه می‌شود: مفهوم دولت الکترونیک، معادل فراهم سازی امکان استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته می‌باشد.
۲.
امکان آموزش مادام العمر: اندیشه تمام نشدن آموزش با پایان یافتن دوران مدرسه، امروزه از طریق آموزش از راه دور تحقق یافته است.
۴.
بازسازی روابط میان دولت‏‌ها با مردم: به جای تامین خدمات یکسان برای همه،دولت‏‌ها می‌توانند به کمک فناوری جدید با مردم به صورت افرادی مجزا عمل و به آنها خدمات شخصی ارایه نمایند.
در این صورت شهروندان در روابط خود با دولت، احساس مسیولیت بیشتری می‌کنند و اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخش دولتی دوباره به دست می‌آورند.

دولت الکترونیک
توسعه اقتصادی: دولت‏‌ها می‌توانند با ارایه خدمات پیوسته به بازرگانان آنها را در امورشان یاری دهند.
اتصال به شبکه و استفاده از ابزار شبکه، آن‏‌ها را در اموری چون اخذ مشاوره و انگیزه‏‌‌های مالی کمک می‌کند.
به علاوه، آن‏‌ها قادر خواهند بود تا از مزایای به روز بودن، ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان،ورشد وتوسعه محلی و جهانی بازارهای خود بهره مند شوند.
۶.
ایجاد یک نوع حکومت مشارکتی: دولت الکترونیکی می‌تواند به یک مردم سالاری مستقیم منتهی گردد.
هم اکنون نیز برخی دولت‏‌ها در سطح محلی، از مناظره‏‌ها و تریبون‏‌‌های آزاد بحث و گفتگو، و رای گیری‏‌‌های اینترنتی در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم سازی خویش حمایت می‌نمایند

منبع : مقاله دولت الکترونیک

نظرات() 

یکشنبه 26 خرداد 1398

رسانه

نویسنده: نگار موسوی   

دانش جدید و میان رشته‌‌ای فلسفه رسانه( Media Philosophy) حدود ده سال است که در کشورهایی از قبیل آلمان، و آمریکا مورد توجه محققان علوم فلسفی، اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است.
اینکه این دانش خود از میان رشته ‌ها و علوم دیگر به ‌طور طبیعی متولد شده و یا به تلقیح برخی علوم با یکدیگر با انتظارات معینی به وجود آمده است، بحث جداگانه ‌ای لازم دارد که در هر صورت، باعث مطرح شدن مسایل جدیدی در حوزه ارتباطات و رسانه ‌های جدید شده است.
جایگاه فلسفه رسانه و نسبت آن با تقسیمات اساسی فلسفه، ماهیت فلسفه رسانه و توجه به هویت و روش و مسایل این دانش، و همچنین، خانواده فلسفه رسانه و بستگان آن دانش، و در نهایت، فلسفه رسانه گسترش مرزهای دانش و یا ضرورتی بومی، محورهای اصلی این نوشته را تشکیل می‌ دهد.
در تبیین جایگاه دانش فلسفه رسانه، دو تقسیم اصلی فلسفه به فلسفه مطلق و فلسفه مضاف، و فلسفه قاره ‌ای و فلسفه تحلیلی عنوان خواهد شد، و نسبت دانش فلسفه رسانه در اقسام آن بررسی و نتایج آن ارایه خواهد شد.
سپس، در بحث ماهیت دانش فلسفه رسانه، نسبت این دانش جدید با معرفت ‌های درجه اول و درجه دوم و فلسفه‌‏‌‌های مضاف مورد توجه قرار خواهد گرفت و به دنبال آن روش معتبر این علم تبیین خواهد شد.
عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده­اند یعنی در این عصر به دلیل وجود کاربرد وسایل ارتباط‌جمعی که وسعت، نفوذ و تاثیرات آن‌ها بسیار زیاد است، ارتباطات جمعی شکل نوینی یافته و تحولات جامعه بشری را تحت­الشعاع قرار داده است.
تحلیل نظریات و مبانی پژوهش نشان می­دهد رسانه­های جمعی به‌مثابه بزرگراه‌های اطلاعاتی و پل ارتباطی تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش مهمی در فرایند اطلاع­رسانی، گفتمان سازی، آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ­سازی ورزشی در جامعه و اعتلای ورزش کشور و توسعه و فراگیر نمودن آن بر عهده دارند.

رسانه
در هر صورت اکنون در سراسر جهان، رسانه‏‌ها به خصوص تلوزیون در کانون خانواده حضوری پر رنگ و موثر دارند، روابط اعضای خانواده تحت تاثیر آن دچار تحول جدی شده است.
در این مقاله تلاش شده است تا ضمن واکاوی چگونگی ارتباط رسانه با خانواده و جمعیت و پرداختن به تاثیرات مثبت و منفی رسانه جایگاه رسانه به خصوص تلوزیون را در خانواده و همچنین نقش راهبردی آن در ایجاد جامعه‌ای مستحکم و استوار آشکار کنیم.
در نهایت پیشنهاد راهکار‌‌هایی برای کاستن از تاثیرات منفی و توسعه‏ی اثرات مثبت رسانه بر خانواده و جمعیت ارایه شود

منبع : مقاله رسانه

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو